เครื่องบรรจุน้ำแถ้วแบบ อัตโนมัติ

เครื่องบรรจุน้ำแถ้วแบบ อัตโนมัตินั้นแบ่งออกได้เป็น 2 ปรพเภท คือ ชนิดจานหมุน กับชนิดสายพาน โดยขึ้นอยู่กับกำลังการผลิต พื้นที่ในการติดต้ัง ความต้องการใช้งานเป็นต้น  ข้อแตกต่างของลักษณะกลไกการทำงานคือ ชนิดจานหมุนนั้นอาสัยปั้มลมเป็นตัวขับเคลื่อนหัวปั้ม ส่วนระบบสายพานนั้นจะไม่มีปั้มลม 

Visitors: 1,069,398